Mysql

MySQL 5.6 Debian Wheezy Installation

High Performance MySQL Test Database Setup